Dodatok č. 1 Internej smernici č. 1/2018, Dodatok č. 1 k Internej smernici, 2.8.2018

Interná smernica č. 2 /2018 Prijímanie darov a sponzorských príspevkov, Smernica, 1.3.2018

Interná smernica č. 1/2018 Zásady vyhotovenia, evidovania, používania a likvidovania úradných pečiatok, Smernica č. 1_2018, 2.1.2018

Interná smernica o stravovaní detí a zamestnancov platná od 1.9.2017,Smernica

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku, Smernica, 1.6.2017

Vnútorný mzdový predpis MŠ Bradáčova, Myjava

Interná smernica, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy,Smernica

Interná smernica školy o obehu účtovných dokladov MŠ Bradáčova, Myjava

smernica O aplikácii povinného zverejňovania informácií

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti, Smernica, 1.9.2015