Interná smernica o stravovaní detí a zamestnancov MŠ, Interná smernica, 1.9.2019

Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu, Smernica

Interná smernica, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy, Interná smernica

Interná smernica č. 1/2019 Zásady vyhotovenia, evidovania, používania a likvidovania pečiatok, , Interná smernica 1.1.2019

Dodatok č. 1 k Internej smernici o stravovaní detí a zamestnancov platný od 1.1.2019, Dodatok č. 1

Dodatok č. 1 Internej smernici č. 1/2018, Dodatok č. 1 k Internej smernici, 2.8.2018

Interná smernica č. 2 /2018 Prijímanie darov a sponzorských príspevkov, Smernica, 1.3.2018

Interná smernica č. 1/2019 Zásady vyhotovenia, evidovania, používania a likvidovania pečiatok, , 1.1.2019

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku, Smernica, 1.6.2017

Vnútorný mzdový predpis MŠ Bradáčova, Myjava

Interná smernica školy o obehu účtovných dokladov MŠ Bradáčova, Myjava

smernica O aplikácii povinného zverejňovania informácií

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti, Smernica, 1.9.2015