Dodatok č. 1 k Smernici o poskytovaní príspevku na rekreáciu, Dodatok č. 1 k Smernici, 28.9.2020

Dodatok č. 1 k Internej smernici o čerpaní dovoleniek, náhradného voľna, lekárskych vyšetreniach účinná od 1.9.2020, Dodatok č. 1

Interná smernica o čerpaní dovoleniek, náhradného voľna, lekárskych vyšetreniach účinná od 1.3.2020, Smernica

Smernica o adaptačnom vzdelávaní účinná od 3.9.2019, Smernica

Interná smernica o stravovaní detí a zamestnancov MŠ účinná od 1.9.2019, Interná smernica,

Vnútorný mzdový predpis účinný od 1.9.2019, Predpis

Vnútorný predpis o prijímaní a vybavovaní podnetov protispoločenskej činnosti č. 54/2019 Z. z. účinný od 1.3.2019, Predpis

Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu účinná od 2.1.2019, Smernica

Dodatok č. 1 k Internej smernici, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy účinný od 1.7.2019, Dodatok č. 1 k Internej smernici, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy

Interná smernica, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy účinná od 1.3.2019, Interná smernica

Interná smernica č. 1/2019 Zásady vyhotovenia, evidovania, používania a likvidovania pečiatok účinná od 1.1.2019, Interná smernica

Interná smernica č. 2 /2018 Prijímanie darov a sponzorských príspevkov účinná od 1.3.2018, Smernica

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku účinný od 1.6.2017, Smernica

Interná smernica školy o obehu účtovných odkladov účinná od 1.9.2015, Interná smernica školy o obehu účtovných dokladov MŠ Bradáčova, Myjava

Smernica o aplikácii povinného zverejňovania informácií účinná od 1.6.2016, smernica