Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí v MŠ a EP Úvodné ustanovenie

Smernica o pohybových aktivitách: Smernica o pohybových aktivitách

RP zo dňa 31.1.2024 Rokovací poriadok Pedagogických rád

Dodatok č. 1 k Vnútornému mzdovému predpisu zo dňa 1.9.2019, Dodatok č. 1, 20.11.2020

 

 

Interná smernica o stravovaní detí a zamestnancov MŠ účinná od 1.9.2019, Interná smernica,

Vnútorný mzdový predpis účinný od 1.9.2019, Predpis

Interná smernica č. 1/2019 Zásady vyhotovenia, evidovania, používania a likvidovania pečiatok účinná od 1.1.2019, Interná smernica

Interná smernica č. 2 /2018 Prijímanie darov a sponzorských príspevkov účinná od 1.3.2018, Smernica

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie, Vnútorný predpis invetarizácia majetku, 1.1.2018

Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku účinný od 1.1..2024, Interná smernica

Interná smernica školy o obehu účtovných odkladov účinná od 1.9.2015, Interná smernica školy o obehu účtovných dokladov MŠ Bradáčova, Myjava

 

Smernica- vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie účinná od 1.9.2023 Smernica

Interná smernica- Stravovanie zamestnancov účinná od 1.6.2023, Interná smernica

Dodatok č. 1 k Internej smernici – Stravovanie zamestnancov účinná od 1.10.2023, Dodatok č. 1

Interná smernica o čerpaní dovoleniek, náhradného voľna, lekárskych vyšetreniach účinná od 1.9.2022, Smernica

Smernica o poskytovaní príspevku na rekreáciu účinná od 15.9.2021, Smernica

Interná smernica v oblasti ochrany osobných údajov účinná od 5.10.2020, Smernica

Smernica o adaptačnom vzdelávaní účinná od 3.9.2019, Smernica

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov protispoločenskej činnosti č. 54/2019 Z. z. účinná od 1.7.2023, Smernica

Smernica o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie v MŠ účinná od 1.9.2022. Smernica

Dodatok č. 6 k Internej smernici, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy účinný od 1.10.2023, Dodatok č. 6

Dodatok č. 5 k Internej smernici, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy účinný od 1.6.2023, Dodatok č. 5

Dodatok č. 4 k Internej smernici, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy účinný od 1.1.2023, Dodatok č. 4

Dodatok č. 3 k Internej smernici, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy účinný od 1.9.2022, Dodatok č. 3

Dodatok č. 2 k Internej smernici, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy účinný od 27.4.2022, Dodatok č. 2

Dodatok č. 1 k Internej smernici, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy účinný od 1.7.2019, Dodatok č. 1

Interná smernica, ktorá upravuje režim pracovných ciest zamestnancov školy účinná od 1.3.2019, Smernica

Smernica o aplikácii povinného zverejňovania zákona č. 211/2000 Z.z., o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov učinná od 31.3.2022, Smernica

Smernica upravujúca záväzné postupy pri uplatňovaní zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná od 1.4.2023, Smernica