Školský poriadok školy je v súlade s  § 153 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ,  s vyhláškou MŠ SR č. 306/2008 o materskej škole , s vyhláškou MŠ SR  č. 308/2009 Z.z. , ktorou sa mení vyhláška  MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole a podľa § 5 ods. 13 písm. c) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a bol prerokovaný orgánmi školskej samosprávy (t.j. radou školy), pedagogickou radou a radou rodičov.

 

Celé znenie Školského poriadku pre školský rok 2020/2021 tu: Školský poriadok 2020 – 2021