Školský poriadok materskej školy a jej elokovaných pracovísk je vypracovaný v zmysle:

 Dňa 10. júla 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 273/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č. 245/2008Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony okrem čl. III bodov 5 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021.
 Zákona č. 245/2008 Z. z . o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
 Zákon č. 596/2003 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2021
 Zákon č. 71/1967 Zb. Správny poriadok
 Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
 Zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov
 Vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. o materskej škole, ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č.
306/2008 Z. z. o materskej škole
 Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl
a školských zariadení s prihliadnutím na špecifické podmienky materskej školy
 Dohovoru o právach dieťaťa
 Deklarácie práv dieťaťa
 Všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka
na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Myjava
(uznesenie č 62/06/2020)
 Dodatok č.1 k Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Myjava o určení výšky príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady
v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
(uznesenia č. 63/06/2020).

 

Celé znenie Školského poriadku pre školský rok 2021/2022: ŠKOLSKÝ PORIADOK k 1.9.2021