Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, je od 01.09.2015 právnym subjektom, rozpočtovou organizáciou, v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Myjava.

Súčasťou Materskej školy sú dve Elokované pracoviská (EP):

EP, Hoštáky 671/12, Myjava a školská jedáleň, Hoštáky 671/12, Myjava a
EP, SNP 407/1, Myjava a školská jedáleň, SNP 407/1, Myjava.


Riaditeľka MŠ : Ľubica Kozárová , zástupkyňa MŠ, Bradáčova,773/30, Myjava:
Bc. Petra Štrbová.
Zástupkyňa: Mgr. Jana Ševčíková EP, Hoštáky 671/12, Myjava
Zástupkyňa: Janka Mizeráková EP, SNP 407/1, Myjava


Materská škola a Elokované pracoviská s celodennou výchovou a vzdelávaním, poskytujú predprimárne vzdelávanie v čase od 6.00 hodiny do 16.00 hodiny podľa miestnych podmienok a potrieb rodičov, zákonných zástupcov dieťaťa.
Materská škola a Elokované pracoviská majú 16 tried, sú účelovo zariadené v pavilónovej zostave so školskými dvormi, ktoré sú oplotené, vybavené hracími prvkami – preliezkami, hojdačkami, šmýkačkami, dopravným ihriskom a pieskoviskami.
Ciele výchovy a vzdelávania sú rozpracované v Pláne práce školy, v Školskom vzdelávacom programe s názvom: „S úsmevom hravo a zdravo,“ ktorý je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z . o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výchovno-vzdelávacia činnosť v Materskej škole a na Elokovaných pracoviskách sa organizuje s ohľadom na individuálne potreby detí a striedanie riadených a neriadených činností podľa denného poriadku.
Zabezpečovaná je kvalifikovanými učiteľkami, ktoré zodpovedajú za bezpečnosť a zdravie detí počas pobytu v Materskej škole a na Elokovaných pracoviskách. Súčasťou Materskej školy a Elokovaných pracovísk sú zariadenia školského stravovania (školská jedáleň). Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj,
konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v Materskej škole a na Elokovaných pracoviskách. Pripravujú a poskytujú jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok, materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie podľa vekových skupín stravníkov a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín.