Materská škola Bradáčova 773/30, Myjava  je rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou,  ktorú zriadilo Mesto Myjava s účinnosťou od 1. septembra 2015.

 

Štatutárnym zástupcom MŠ Bradáčova 773/30 je riaditeľka Ľubica Kozárová, ktorá má na každom pracovisku svoju zástupkyňu.

 

Kmeňovou Materskou školou je Materská škola ul. Bradáčova: 4 triedy, Prevádza 6.00 – 16.00, zástupkyňa Bc. Petra Štrbová

Elokované pracoviská:

ul.Hoštáky : 5 tried, Prevádzka 6.00 – 16.00 hod., zástupkyňa Mgr. Jana Ševčíková

ul. SNP: 6 tried, Prevádzka 6.00 – 16.00 hod., zástupkyňa Jana Mizeráková

Materská škola poskytuje celodennú výchovno – vzdelávaciu starostlivosť deťom vo veku od dvoch
do šesť rokov a tiež deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v materskej škole. Materská
škola dáva možnosť poldenného pobytu deťom podľa potrieb a požiadaviek rodičov
detí.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6,oo do 16 ,oo hodiny.
Prevádzka materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a schválená zriaďovateľom
materskej školy Mestom Myjava.