Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci materskej školy, ktorí
spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR
č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v
znení neskorších predpisov  Zákona č. 317/2009 a Zákona č. 390/2011 .

Zamestnanci MŠ môžu podať podnet zodpovednej osobe tu: Protispoločenská činnosť

Plán kontinuálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019: Plán kontinuálneho vzdelávania

Vyjadrenie zriaďovateľa k Plánu kontinuálneho vzdelávania pre školský rok 2018/2019: Vyjadrenie