Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci materskej školy, ktorí
spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR
č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v
znení neskorších predpisov  Zákona č. 317/2009 a Zákona č. 390/2011 .

Zamestnanci MŠ môžu podať podnet zodpovednej osobe tu: Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

Plán profesijného rozvoja 2020 – 2024: Profesijný rozvoj, plán 2020 – 2024