názov: Rodičovské združenie Bradáčik (oficiálna skratka názvu je RZ Bradáčik)

adresa: Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava

IČO: 51 234 319

právna forma: občianske združenie

IBAN: SK15 0900 0000 0051 5142 0152

Rodičovské združenie Bradáčik je dobrovoľné a neziskové občianske združenie priaznivcov a zamestnancov MŠ, rodičov alebo iných zákonných zástupcov detí, ktoré navštevujú MŠ.

RZ Bradáčik vzniklo 24.11.2017 na základe Návrhu na registráciu Ministerstvu vnútra SR.

Cieľmi RZ Bradáčik sú spolupráca s vedením školy pri výchove a vzdelávaní detí a skvalitňovanie výchovno- vzdelávacieho procesu. Činnosti RZ Bradáčik sú:

– finančne pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, hračiek, literatúry a odborných kníh pre deti

– finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov materskej školy a prostredia pre deti- triedy, školský dvor

– finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych a športových aktivít pre deti

– poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlety a exkurzie

organizovať a realizovať výchovné a vzdelávacie podujatia pre deti a ich rodičov, prarodičov

 

RZ Bradáčik v roku 2020 obdŕžalo finančné prostriedky z 2 % vo výške 2 619,81 €, za ktoré v roku 2021 zakúpilo:

Materiál na zhotovenie altánku v celkovej hodnote 2 619,81 €. Faktúru si môžete pozrieť tu:  Faktúra

Veľmi pekne ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 2% zo svojich daní na RZ Bradáčik.