Aj tento rok sa s radosťou zapájame do krásnej výzvy:

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Drahí rodičia, v nasledujúcich dňoch Vás naše pani učiteľky na všetkých troch pracoviskách oslovia s prosbou o zapojenie sa do tohto projektu. Zároveň si na nástenkách môžete prečítať informačné letáčiky a rozhodnúť sa, či máte záujem sa zapojiť. V škôlke s detičkami vyrobíme milé drobnosti pre potešenie. Následne krabičky odovzdáme Mgr. J. Gálikovej z MsÚ Myjava, ktorá ich doručí na správnu adresu.

Podeľme sa o LÁSKU na Vianoce…

Viac informácii nájdete na stránke www.kolkolásky.sk

 


Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava hľadá

1 hlavnú kuchárku

Riaditeľka MŠ oznamuje 1 voľné pracovné miesto na obsadenie- hlavná kuchárka Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou je Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené stredné odborné vzdelanie (výučný list) v odbore kuchár alebo ukončené stredné odborné vzdelanie (výučný list) v inom odbore a doplnené ukončeným kurzom kuchár,
  • odborná spôsobilosť na vykonávanie práce hlavnej kuchárky (práca s potravinami),
  • prax v odbore vítaná,
  • zdravotný preukaz,
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilita.

Hrubý príjem  hlavnej kuchárky 752,50 € / mesiac

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi (email, telefonický kontakt),
  • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno zaslať do 9.12.2022 poštou, alebo doručiť osobne na adresu školy, alebo zaslať e-mailom na adresu: dankavalaskova16@gmail.com.
Pozvanie na pracovný pohovor bude zaslané vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady.

 

Nástup do zamestnania od 1.1.2023. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na našej stránke www.msbradacova.eu v záložke GDPR.