Dôležitý oznam pre rodičov/zákonných zástupcov

Mesto Myjava spresňuje podmienky otvorenia zariadení materských škôl k 18. 1. 2021 a s tým spojené náležitosti pre vstup zákonných zástupcov do priestorov MŠ:

 • Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školských zariadení v meste Myjava budú materské školy Bradáčova 773/30 vrátane Elokovaných pracovísk Hoštáky a SNP a MŠ Turá Lúka od 18. 1. 2021 sprístupnené pre všetky deti materských škôl.
 • Zásadným pre otvorenie škôlok je pretestovanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov MŠ. Na to bude zriadené dňa 1. 2021 od 11.30 do 13.30 odberové miesto iba pre zamestnancov v priestoroch MŠ Bradáčova Myjava.
 • Pripravované otvorenie I. stupňa základných škôl 18. 1. 2021 sa neuskutoční a naďalej bude od tohto dátumu pokračovať výchovno-vzdelávací proces dištančnou formou.
 • Vstup zákonného zástupcu do škôlky je podmienený preukázaním certifikátu s negatívnym výsledkom antigénového testu na COVID-19 nie starším ako 72 hodín, alebo čestným vyhlásením (príloha č. 2) resp. dokladom o prekonaní ochorenia v posledných 3 mesiacoch.
 • V prípade, že sa zákonný zástupca nepreukáže pri vstupe do budovy škôlky potrebným dokladom, prenechá svoje dieťa pri vstupe zamestnancovi školy, ktorý ho odvedie do vnútorných priestorov MŠ.
 • V prípade, ak sa zákonný zástupca preukáže pri vstupe do budovy škôlky potrebným dokladom, môže s dieťaťom vstúpiť do budovy.
 • Zákonní zástupcovia pri nástupe detí do MŠ predložia za svoje deti Vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 1)
 • Zákonní zástupcovia majú možnosť podstúpiť dobrovoľné testovanie antigénovými testami v MOM  na štadióne Spartaka Myjava počas 15. januára mimoriadne v prevádzkovom čase od 10.00 do 17.00h (12.30-13.00 prestávka), alebo v NsP Myjava.

Nástup deti do MŠ a EP od 18.01.2021. 

Deti sa testovať nebudú.

Rodič pri vstupe do MŠ a EP odovzdá vyplnené

Vyhlásenie o bezinfekčnosti (na stránke- príloha č.1).

Vstup do vnútorných priestorov iba pre rodičov/zákonných zástupcov s negatívnym certifikátom na COVID-19, nie starším ako 72 hod. a ak prekonali ochorenie v posledných 3 mesiacoch s príslušným dokladom (na stránke príloha č.2)

Rodičia sa môžu otestovať na MOM štadión alebo NsP Myjava.

Testovanie v piatok a sobotu sa ruší.

Oznam: Oznam Mesta Myjava

Vyhlásenie o bezinfekčnosti: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Čestné vyhlásenie výnimka (príloha č.2) : četsné vyhlásenie zákonný zástupca

Rozhodnutie ministra školstva : Rozhodnutie 8.1.2021

Harmonogram: Harmonogram návratu do škôl

 

Povinnosti zákonného zástupcu po nástupe dieťaťa 

 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po
  sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného
  zástupcu o bezinfekčnosti .
 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Odporúča sa aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri MŠ a EP nosili rúška, výnimku majú deti do 3 rokov.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č.26: Vyhláška UVZ 17.12.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č.23: Vyhláška UVZ 10.12.