Aktuálne pokyny, informácie a opatrenia pre rodičov/zákonných zástupcov dieťaťa,  deti, zamestnancov a priateľov MŠ a EP sú rozpracované v ŠKOLSKOM SEMAFORE pre školský rok 2021/2022 a v priložených dokumentoch a manuáli. (prekrytie horných dýchacích ciest pri vstupe do MŠ a EP – rodičia, zamestnanci, nie deti, vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa….)

Rodič/zákonný zástupca dieťaťa predkladá pri nástupe do Materskej školy a Elokovaných pracovísk a po každom prerušení dochádzky do MŠ a EP v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov)  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa“ (dostupné v prílohe)!

Prílohy:

Školský semafor pre MŠ Bradáčova, EP SNP, EP Hoštáky: Školský semafor pre MŠ Bradáčova, EP

Školský semafor: ŠKOLSKÝ SEMAFOR 1.9.2021

Vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa: Vyhlásenie o bezpríznakovosti od 01.09.2021

Výnimka z karantény: Výnimka z karantény