V KD Samka Dudíka sa ozýval smiech a spev našich detí. O zábavu a krásny interaktívny program sa postarali FIDLIKANTI….

 

ĎAKUJEME všetkým rodičom za poctivé uhrádzanie platieb za školné v tomto školskom roku- aj vďaka vám môžeme pre deti pripravovať takéto pekné podujatia. 

 

 


Prosíme rodičov,

aby si zrušili trvalé príkazy v banke.

(Platby za letné obdobie budú hradené šekom/IB)

Ďakujeme.

 


Výberové konanie

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava hľadá hlavnú kuchárku

Riaditeľka MŠ oznamuje voľné pracovné miesto na obsadenie- hlavná kuchárka Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou je Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené stredné odborné vzdelanie (výučný list) v odbore kuchár alebo ukončené stredné odborné vzdelanie (výučný list) v inom odbore a doplnené ukončeným kurzom kuchár,

 • odborná spôsobilosť na vykonávanie práce hlavnej kuchárky (práca s potravinami),

 • prax v odbore vítaná,

 • zdravotný preukaz,

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilita.

Hrubý príjem  hlavnej kuchárky 823,50 € / mesiac

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi (email, telefonický kontakt),

 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,

 • profesijný životopis,

 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno zaslať do 16.6.2023 poštou, alebo doručiť osobne na adresu školy, alebo zaslať e-mailom na adresu: dankavalaskova16@gmail.com.
Pozvanie na pracovný pohovor bude zaslané vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady.

Nástup do zamestnania od 1.9.2023.

Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.


LETNÉ PRÁZDNINY

 

Prevádzka Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, Elokované pracovisko Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko SNP 407/1, Myjava bude počas letných prázdnin 2023 zabezpečená pre všetky deti navštevujúce Materskú školu v pôsobnosti mesta Myjava a detí z MŠ Turá Lúka nasledovne:

 

 • Od 3.7.2023-21.7.2023 bude otvorené Elokované pracovisko Hoštáky 671/12, Myjava

 • Od 24.7.2023 do 11.8.2023 bude otvorené Elokované pracovisko SNP 407/1, Myjava

 • Od 14.8.2023 do 28.8.2023 bude otvorená MŠ Bradáčova 773/30, Myjava

 

V čase 30.8.2023-31.8.2023 bude MŠ zatvorená– príprava tried k začiatku nového školského roka 2023/2024.

 

Nový školský rok 2023/2024 sa začne v pondelok 4.9.2023. 

Vyjadrenie mesta Myjava:  Sken_20230505

 


Výberové konanie 

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava hľadá  učiteľky predprimárneho vzdelávania od 1.9.2023

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené úplne stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy (v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť školskej legislatívy, komunikačné a organizačné schopnosti, pozitívny prístup a vzťah k deťom, tvorivosť, flexibilita, lojalita, aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií.

Hrubý príjem pedagogického zamestnanca v zmysle platnej školskej legislatívy sa pohybuje v závislosti od vzdelania: – stredoškolské vzdelanie od 938,50 € / mesiac.

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi (email, telefonický kontakt),- kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní, prípadne potvrdenie o štúdiu
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno zaslať do 12.6.2023 poštou, alebo doručiť osobne na adresu školy, prípadne poslať e-mailom na adresu: lubica.kozarova@msbradacova.eu.
Pozvanie na pracovný pohovor bude zaslané vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a ďalšie požiadavky.

Nástup do zamestnania od 1.9.2023

 


Oznam pre zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov – predškolákov

 

 

 Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov veku k 31.
augustu 2023 (vrátane) a má trvalý pobyt na území SR na plnenie povinnej školskej
dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa dosiahlo, alebo nedosiahlo
školskú spôsobilosť.
 V zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, § 28a ods. 3, ak dieťa po dovŕšení šiesteho
roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne ( § 5
zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) o pokračovaní plnenia
povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole:

1. na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie,
2. písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast
3. a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Fotokópiu rozhodnutia o pokračovaní v plnení PPV predložte riaditeľovi spádovej ZŠ

ziadost_zz_pokracovanie_v_plneni_PPP

Informovany súhlas pokračovať v plnení PPV

vyjadrenie_lekara_pokracovanie_PPV

 

 


„ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023“

Rozhodnutie_ministra_(1._9._2022)

Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti_8-2022

Zelena_otvorenym_skolam