Prosíme rodičov, aby si zrušili trvalé príkazy!

Ďakujeme!

Deti, ktoré sú prihlásené na letné prázdniny, dostanú šek.


Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

Po dohode so zriaďovateľom, budú otvorené jednotlivé pracoviská nasledovne:

MŠ Bradáčova- 1.7.-19.7.2024

EP Hoštáky- 22.7.-9.8.2024

EP SNP- 12.8.-27.8.2024

V dňoch 28.8.-30.8.2024 budú všetky tri pracoviská zatvorené.

Nový školský rok začína 2.09.2024

Prevádzka MŠ Bradač.-leto2024

 

 


 

Vážení rodičia predškolákov

1. Podľa § 28a ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dieťa, ktoré po dovŕšení šiesteho roka
veku nedosiahlo školskú spôsobilosť pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní na základe
rozhodnutia riaditeľa materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v Materskej škole
a na Elokovaných pracoviskách / starý názov odklad školskej dochádzky/vydáva riaditeľka Materskej školy. Vydaniu rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho
vzdelávania predchádza žiadosť zákonných zástupcov a predloženie nasledovných
dokladov zákonným zástupcom dieťaťa/rodičom alebo zástupcom zariadenia riaditeľke Materskej
školy:

 písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
 písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
 informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

2. Ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia nepredloží všetky tri doklady alebo jeden
z dokumentov (z poradenského zariadenia alebo od všeobecného lekára pre deti a dorast) bude
nesúhlasný, riaditeľ Materskej školy vo veci vydania rozhodnutia o pokračovaní v plnení povinného
predprimárneho vzdelávania ani nezačne konanie.

3. Termíny:
– predloženie nasledovných dokladov zákonným zástupcom dieťaťa/rodičom alebo zástupcom
zariadenia riaditeľke Materskej školy:

– žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa/ rodiča,
– písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
– písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a
– informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Zákonný zástupca dieťaťa/rodič dodá tieto dokumenty riaditeľke Materskej školy alebo zástupkyni
Elokovaného pracoviska – do 27.5.2024
Riaditeľka Materskej školy vydá Rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v Materskej škole alebo Elokovanom pracovisku – do 14.júna 2024

vyjadrenie lekara pokracovanie – PPV

Informovaný súhlas z.z. rodiča – PPV

ziadost z.z. rodiča – pokracovanie v plneni – PPP

 

 


Informácie pre zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov predškolákov

Novelou školského zákona č.245/2008 Z. z. je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024,

predprimárne vzdelávanie povinné. 

Aká povinnosť z toho vyplýva pre zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov?

Povinnosťou každého zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča bude prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz Materskú školu alebo Elokované pracovisko nenavštevuje. Deti, ktoré už Materskú školu a Elokované pracoviská navštevujú a dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2024, pokračujú aicky v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Čo znamená ,,zanedbanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania?“ 

Ak zákonný zástupca dieťaťa/rodič neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania = nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,

riaditeľka materskej školy je povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt  túto skutočnosť. Z toho vyplýva, že príslušný úrad bude takéto zanedbanie následne riešiť uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Dochádzka dieťaťa do Materskej školy a Elokovaných pracovísk:

  • dieťa dochádza do Materskej školy a Elokovaných pracovísk denne,

 

  • výchovno – vzdelávací proces môže prerušiť len na základe ospravedlnenia lekára, vo výnimočných prípadoch rodiča. (Dôvod ospravedlnenej neprítomnosti sa uznáva podľa/v súlade s § 144, ods. 10, zákona č.182/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).Každý jeden deň vynechaného povinného predprimárneho vzdelávania zákonný zástupca ospravedlní  triednej učiteľke,

 

  • zanedbávanie riadneho plnenie povinného predprimárneho vzdelávania – nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“). Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.   Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

MATERSKÁ ŠKOLA BRADÁČOVA 773/30 , 907 01 M Y J A VA
Myjava: 10.05.2024
P R Í K A Z č. 1
Riaditeľky Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko,
Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava, na základe ministra
Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky príkazu č. 12/2024 k postupu
(regionálnych úradov školskej správy) v nadväznosti na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti
s bezpečnosťou na školách, vydáva tento príkaz, ktorý slúži ako kontaktný a komunikačný bod
pre krízovú situáciu a zabezpečujúci zber informácií súvisiacich s krízovou situáciou.
I.
Informácie súvisiace s krízovou situáciou
Tento materiál je spracovaný na základe pokynov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky, ako preventívny program, v prípade možno vzniknutej krízovej
situácie:
 Spolupracovať so zriaďovateľom,
 osloviť zamestnancov školy a zákonných zástupcov (pracovné porady, oznamovacie tabule,
stránka školy, individuálne pohovory, informatívne debaty na triednych schôdzkach),
 do konca školského roku zrealizovali ďalšiu riadenú evakuáciu, s cieľom nácviku a zlepšenia
presunu,
 sledovať psychický stav detí, zamestnancov školy.
II.
Ako hovoriť s deťmi
 Menšie deti chrániť pred zbytočnými informáciami a hoaxami z okolia a v médiách,
 udržovať deťom bežný režim,
 rešpektovať vek detí a prispôsobiť ich vyjadrovanie,
 prejaviť záujem, komunikáciu začať tým, že sa opýtate ako sa dieťa má,
 o téme hovoriť vtedy, keď je to potrebné; rešpektovať, ak dieťa nechce nič počuť, ale
podporiť jeho bezpečie – povedať mu, že ste tu pre neho, ak by sa chcelo porozprávať,
 vysvetliť dieťaťu, že v situácii ohrozenia je normálne cítiť sa inak, ako to pozná bežne, rôzni
ľudia sa správajú rôzne,
 rozhovory veďte cez deň, nie pred spánkom; ak dieťa otvorí tému pred spánkom, ukončite ju
niečím pozitívnym,
 budovať pocit istoty – pomáha vaša fyzická prítomnosť, pokoj, načúvanie, rozprávanie sa,
umožnenie ventilácie emócií bez ich zľahčovania, tvorivé aktivity, spoločná hra,
 podporovať fyzickú aktivitu a hru detí – napomáha spracovaniu náročných udalostí,
 vysvetľovať deťom, že násilie je zlé,
 informovať rodičov o aktivitách na zvládnutie situácie realizovaných školou.
III.
Prejavy na traumatické udalosti detí vo veku 5 rokov
 Regresné správanie (prislúchajúce mladšiemu veku, ktoré sa u dieťaťa už nevyskytovalo),
 potreba byť pri rodičovi alebo dospelej osobe, obavy o bezpečie,
 zvýšená agresivita v škole alebo doma,
 súťaženie o rodiča s ostatnými súrodencami,
 strach z tmy až nočné mory,
 strata záujmu,
 poruchy pozornosti.
 vyhýbanie sa rovesníkom,
 potreba zostávať v bezpečnom prostredí, strach ísť do priestorov, kde sa udalosť stala ,
 bolesti hlavy, iné fyzické alebo psychické problémy (úzkosti).
IV.
Nácvik stabilizačných techník
 Jednoduché motivovačné cvičenia: dychové cvičenia,
 krátke sústredené dýchanie (posaď sa na stoličku, zhlboka sa nadýchni nosom a vydýchni
ústami, zostaň chvíľu v pokoji, potom otvor oči, natiahni ruky a nohy a rozhýb si telo.
V.
Pomoc pri úzkosti a panike
 Potom pozri okolo seba a nahlas pomenuj:
5 vecí čiernej farby,
5 vecí bielej farby,
5 vecí modrej farby,
5 vecí červenej farby,
5 vecí žltej farby.
VI.
Pomoc pri napätí, zlosti a hneve
 Vezmi si hárok papiera, pokrč ho do guličky a roztrhaj ho,
 silno tlieskaj 30 sekúnd, 10 sekúnd dup,
 skáč alebo bež na mieste (je to možné aj v sede nohami),
 vybehni hore schodmi a späť,
 pomáha aj boxovací vak, šípky, pohyb, pitie vody.
VII.
Účinnosť
Tento príkaz ministra nadobúda účinnosť 9. mája 2024
tel: 0346212010 IČO : 423788508 mail: lubica.kozarova@msbradacova.eu
Ľubica Kozárová, riaditeľka
Materská škola, Bradáčova 773/30
907 01 Myjava

 

Útoky_stabilizačné techniky

Útoky_Ako hovoriť s deťmi

Útoky_Leták pre vedenie školy

Útoky_čo pomôže, ak urobíme teraz

Príkaz ministra č. 12 (1)

formulár krízová situácia