Od budúceho týždňa sa predškoláci zúčastnia plaveckého výcviku v Mestskej krytej plavárni pod vedením p. Kormaníka.

Výcvik bude prebiehať v termínoch:

EP Hoštáky (18.9.-26.09.)

MŠ Bradáčova (25.09.-29.09.)

EP SNP (2.10.-6.10.), (16.10.-20.10.)

Cieľom plaveckého kurzu je hravým spôsobom vybudovať pozitívny vzťah detí k vodnému prostrediu, zvládnuť základné plavecké návyky a dýchanie do vody, absolvovať základy plaveckých techník.

Kurz je hradený Materskou školou.

Na bazén deti potrebujú:
– plavky
– uterák
– šľapky
– sprchový gél
– plavecká čiapka (nie je povinná)
– ruksak a igelitovú tašku na mokré veci

Deťom želáme krásny zážitok z plávania!

 


 

 

Informácie pre zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov predškolákov

Novelou školského zákona č.245/2008 Z. z. je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023,

predprimárne vzdelávanie povinné. 

Aká povinnosť z toho vyplýva pre zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov?

Povinnosťou každého zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča bude prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz Materskú školu alebo Elokované pracovisko nenavštevuje. Deti, ktoré už Materskú školu a Elokované pracoviská navštevujú a dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2023, pokračujú automaticky v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Čo znamená ,,zanedbanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania?“ 

Ak zákonný zástupca dieťaťa/rodič neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania = nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,

riaditeľka materskej školy je povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt  túto skutočnosť. Z toho vyplýva, že príslušný úrad bude takéto zanedbanie následne riešiť uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Dochádzka dieťaťa do Materskej školy a Elokovaných pracovísk:

  • dieťa dochádza do Materskej školy a Elokovaných pracovísk denne,

 

  • výchovno – vzdelávací proces môže prerušiť len na základe ospravedlnenia lekára, vo výnimočných prípadoch rodiča. (Dôvod ospravedlnenej neprítomnosti sa uznáva podľa/v súlade s § 144, ods. 10, zákona č.182/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).Každý jeden deň vynechaného povinného predprimárneho vzdelávania zákonný zástupca ospravedlní  triednej učiteľke,

 

  • zanedbávanie riadneho plnenie povinného predprimárneho vzdelávania – nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“). Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.   Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.