JARNÉ PRÁZDNINY

Počas jarných prázdnin 19.02.2024-23.02.2024 bude otvorená

MŠ Bradáčova pre prihlásené deti

(rozdelenie detí do tried a ich menný zoznam nájdete na vstupných dverách)

EP SNP a EP Hoštáky budú v tomto týždni zatvorené a zamestnanci si čerpajú dovolenku.

Od 26.02.2024 budú opäť otvorené všetky tri pracoviská.

 

Sken_20240119

 


 

Milí rodičia a priatelia,

aj tento rok sa uchádzame o vašu pomoc.

Upozornite Vašu účtovníčku, že chcete darovať 2% dane z príjmu, aby mala čas vypracovať Vám potrebné „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmu“

K potvrdeniu o „Zaplatení dane z príjmu“ priložíte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“, ktoré dostanete v škôlke (alebo si ho stiahnete zo stránky msbradacova.eu) a po vypísaní obe tlačivá odovzdáte na Daňovom úrade, alebo v MŠ a my ho odovzdáme za Vás.

V prípade, že tlačivá odnesiete na Daňový úrad sami, prosíme o kópiu, aby sme mali priebežný prehľad o darovaných financiách.

Vopred vám všetkým veľmi pekne ďakujeme za vaše 2%!

 


Informácie pre zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov predškolákov

Novelou školského zákona č.245/2008 Z. z. je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2023,

predprimárne vzdelávanie povinné. 

Aká povinnosť z toho vyplýva pre zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov?

Povinnosťou každého zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča bude prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz Materskú školu alebo Elokované pracovisko nenavštevuje. Deti, ktoré už Materskú školu a Elokované pracoviská navštevujú a dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2023, pokračujú aicky v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Čo znamená ,,zanedbanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania?“ 

Ak zákonný zástupca dieťaťa/rodič neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania = nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,

riaditeľka materskej školy je povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt  túto skutočnosť. Z toho vyplýva, že príslušný úrad bude takéto zanedbanie následne riešiť uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Dochádzka dieťaťa do Materskej školy a Elokovaných pracovísk:

  • dieťa dochádza do Materskej školy a Elokovaných pracovísk denne,

 

  • výchovno – vzdelávací proces môže prerušiť len na základe ospravedlnenia lekára, vo výnimočných prípadoch rodiča. (Dôvod ospravedlnenej neprítomnosti sa uznáva podľa/v súlade s § 144, ods. 10, zákona č.182/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).Každý jeden deň vynechaného povinného predprimárneho vzdelávania zákonný zástupca ospravedlní  triednej učiteľke,

 

  • zanedbávanie riadneho plnenie povinného predprimárneho vzdelávania – nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“). Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.   Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.