Pozvánka Deň detí v našej škôlke 🙂

Milí rodičia!

V sobotu 3.6.2017 Vás pri príležitosti Dňa detí ale aj Dňa otcov pozývame na piknik na školskom dvore.

MY zabezpečíme program  i s Jankom Juhászom

VY  piknikové pohostenie pre svoje dieťa aj Vás / čo si prinesiete, to si spapáte a vypijete, kľudne si prineste aj deku/

Športové oblečenie i obuv sú vítané.

Začíname o 14.00 hod.

Tešíme sa na Vás a Vašu super náladu!!!  🙂 🙂 🙂 🙂

Oznam pre rodičov

Prevádzka počas letných prázdnin 2017 bude rodičom oznámená na základe pokynov zriaďovateľa Mesta Myjava, M.R.Štefánika 560/4, Myjava, ktorý rozhodne podľa toho, kedy sa bude realizovať projekt: “Zníženie energetickej náročnosti budov MŠ” (t.j. 2 budovy MŠ Bradáčova a 3 budovy EP Hoštáky Myjava)

Ďakujeme za pochopenie

 

 

15 vecí, ktoré má dieťa zvládnuť,

kým pôjde do školy

Zaujíma vás ako pripraviť dieťa do školy? Zapadá vaše dieťa do tabuliek školskej pripravenosti? Čo môžete ako rodičia vylepšiť a na čo nemáte zabudnúť predtým, než pôjde vaše dieťa do školy? V čom máte jeho vývoj podporovať, akým smerom sa máte pri príprave uberať?

Zdroj: istockphoto.com

 

Základné vedomosti, schopnosti a zručnosti predškoláka

poznať svoje meno, priezvisko, adresu bydliska, členov rodiny a ich zamestnanie,

orientovať sa v okolí domu a v okolí školy (poznať cestu do/zo škôlky, školy domov),

poznať základné pravidlá cestnej premávky (dopravné značky, signály pre chodcov, farby semaforu),

poznať známe profesie a činnosti dospelých a stroje alebo náradia, ktoré sa používajú pri práci, poznať a pomenovať bežné domáce práce,

vedieť pomenovať bežné predmety, ich vlastnosti (farby, tvar, veľkosť, materiál),

poznať základné a rozlišovať doplnkové farby,
správanie v prírode, k svojmu okoliu – vedieť sa správať v prírode, šetrne zaobchádzať s predmetmi,poznávanie prírody živej i neživej: pomenovať základné kvety, kry, stromy, zeleninu, ovocie, zvieratá, poznať znaky ročných období, rozpoznávať časti dňa, postupne aj dni v týždni, poznať základné prírodné zákonitosti.

Zdroj: isifa.com

 

poznať a pomenovať časti ľudského tela, zmyslové orgány, zásady starostlivosti o zdravie – vhodné jedlo a pitie.

samostatne používať WC s následnou sebaobsluhou, umývať si ruky po použití WC, po príchode z ihriska, po práci s niečím špinavým …, pravidelne si čistiť zuby, vedieť sa vysmrkať.
hovoriť zrozumiteľne, jasne, používať jednoduché slová, rozumieť hovorenému slovu, chápať slovné pokyny,samo jesť s príborom, samostatne sa obliecť a vyzliecť, zaviazať si šnúrky na topánkach, byť schopné udržiavať poriadok na svojom mieste,

zdvorilo a slušne sa správať – vedieť pozdraviť, poprosiť, poďakovať, osloviť, fungovať v kolektíve, vedieť spolupracovať, podeliť sa,

Zdroj: istockphoto.com

 

vedieť správne držať ceruzku, farbičku, mať dostatočne uvoľnenú rúčku, aby zvládlo nápor písomných aktivít v prvom ročníku,

Mať dostatočne rozvinuté kognitívne – poznávacie funkcie – grafomotoriku, vizuomotoriku, sluchové vnímanie, zrakové vnímanie, základné matematické predstavy …

Dieťa sa učí na základe praktickej skúsenosti
Na základe vlastného skúmania a experimentovania. Poznatky a návyky, ktoré dieťa nadobudne v predškolskom veku, sú základom pre jeho ďalší rozvoj a štúdium.Dieťa sa učí predovšetkým na základe praktickej skúsenosti

Nestačí však vyzbrojiť dieťa do školy len vedomosťami, nezabúdajme na láskavú a chápajúcu výchovu.

Prijímanie detí do materských škôl

šk. rok 2017/2018

Mesto Myjava ako zriaďovateľ materských škôl mesta určilo po dohode s riaditeľkou Materskej školy Bradáčova i Elokovaných pracovísk Hoštáky, SNP miesto a čas prijímania detí do materských škôl:

Prijímanie detí do materských škôl na školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 2. mája 2017 do 31. mája 2017 v čase od 8 do 16 hodiny.

Prihlášku i žiadosť o prijatie do MŠ je potrebné odovzdať na kmeňovej MŠ bradáčova 773/30 Myjava v kancelárii riaditeľky alebo referentky účtovníctva !jej EP Hoštáky, SNP:

Podmienky prijímanie do MŠ

Nová-prihláška-01.11.2016

Žiadosť-rodiča-prijatie-do-MŠ-od-1.11.2016-1