Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava hľadá 2 učiteľky predprimárneho vzdelávania

Riaditeľka MŠ oznamuje 2 voľné pracovné miesta na obsadenie- učiteľka Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou je Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené úplne stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného oboru pre materské školy (v zmysle zákona NR SR č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
  • najmenej 1 rok pedagogickej praxe
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť školskej legislatívy, komunikačné a organizačné schopnosti, pozitívny prístup a vzťah k deťom, tvorivosť, flexibilita, lojalita, aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií.

Hrubý príjem pedagogického zamestnanca v zmysle platnej školskej legislatívy sa pohybuje v závislosti od vzdelania: – stredoškolské + min. 1 rok praxe + ukončené adaptačné vzdelávanie cca od 690 €

 

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný životopis a motivačný list,
– súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno zaslať do 31. júla 2019 poštou, alebo doručiť osobne na adresu školy, prípadne zaslať e-mailom na adresu: lubica.kozarova@msbradacova.eu, lucie.hlavatovicova@gmail.com
Pozvanie na pracovný pohovor bude zaslané vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a ďalšie požiadavky.
Termín a miesto osobného pohovoru prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kritériá oznámi riaditeľka MŠ do 6. augusta 2019.

Hurá prázdniny 🙂

 

Prázdniny sa začínajú, deti k vode utekajú.

Niekto ide na hory, niekto leží pri mori.

Niekto k babke na dedinu, niekto skočí na zmrzlinu.

Niekto v lete športuje, na loďke si vesluje.

Niekto zas na kúpalisku, stavia hrady v pieskovisku.

Niekto chodí na chaty, niekto sadí agáty.

Niekto pozrie hrady, zámky, niekto zbiera nové známky. 

Poďme spolu na výlet, spoznávajme celý svet 🙂

 

 

Oznam pre rodičov

Prevádzka Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou je EP, Hoštáky 671/12, Myjava a EP, SNP 407/1, Myjava, počas leta 2019:

1.7. – 31.7.2019 – otvorené EP, SNP 407/1, Myjava

1.8. – 28.8.2019– otvorené EP, Hoštáky 671/12, Myjava

Stravu i školné je rodič/zákonný zástupca dieťaťa  povinný uhradiť do 21.06.2019 za júl i august 2019.

Vyjadrenie zriaďovateľa k prevádzke MŠ počas letných prázdnin 2019 si môžte prečítať tu:Letná prevádzka MŠ 2019