Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách

pre školský rok 2020/2021. 

Povinnosti zákonného zástupcu 

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po
  sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného
  zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy
  a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie
  o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. Hračky sa počas daného obdobia do MŠ NENOSIA!!!
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

Pokyny k organizácii výchovy a vzdelávania v MŠ si môžte pozrieť tu:Manuál pre MŠ (16.9.)

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ Bradáčova i jej EP Hoštáky, EP SNP: NOVÉ – Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020

Vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č.4.): Vyhlásenie zák.zástupcu 16.9.

Dodržujte prosím zásady ROR (rúško – odstup – ruky)