Materská škola a jej Elokované pracoviská budú otvorené od 01.06.2020

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Materskej školy, Bradáčova 773/30,
Myjava, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava do konca školského roku 2019/2020.

Tento dokument rešpektuje plánované opatrenia a rozhodnutia dotknutých úradov: Úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR: 

 • Počet detí v jednej skupine (triede) bude maximálne 15 detí (platí pre prihlásené deti do 22.5.2020)

 • Zákonný zástupca dieťaťa pri odovzdaní dieťaťa do MŠ podpisuje „Prehlásenie

  zákonného zástupcu dieťaťa o zdravotnom stave dieťaťa,“ príloha č.6.

 • Zákonný zástupca dieťaťa je povinný pri prvom nástupe do MŠ a jej EP a po každom

  prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni predložiť vyplnenú prílohu č.2 (písomné

  vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá

  nariadené karanténne opatrenie).

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania MŠ Bradáčova a jej EP SNP, Hoštáky: 1.Organizácia 24.05.2020

Organizácia a podmienky prevádzky materských škôl:Organizácia a podmienky prevádzky materských škol

Rozhodnutie ministra školstva: Rozhodnutie ministra školstva o obnovení vyučovania

Usmernenie Úrad verejného zdravotníctva: Usmer1

Príkazný list primátora: Príkaz č. 5

Vyhlásenie zákonného zástupcu: Príloha 2

Prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa: Príloha 6

 


 

Darujte 2% z Vašich daní

Milí rodičia, nastal čas kedy máte možnosť darovať 2% dane z príjmu Materskej škole Bradáčova ako i jej Elokovaným pracoviskám Hoštáky, SNP, preto treba upozorniť Vaše účtovníčky, že chcete byť darcami 2%, aby Vám stihli vystaviť potrebné tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

V škôlke dostanete tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane fyzickej osoby (môžte si ho stiahnúť tu), ktoré vypísané priložíte k tlačivu Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (ktoré Vám vystaví účtovníčka) a odovzdáte na Daňovom úrade, prípadne učiteľkám na triedach v MŠ.

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE „BRADÁČIK“ : 

Tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (pre rodiča zamestnanca): Vyhlásenie

Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (mala by vystaviť účtovníčka):Potvrdenie

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO (ak daruje peniaze firma)

Právna forma: Občianske združenie

Názov: Rodičovské združenie Bradáčik

Sídlo: Bradáčova 773/30, 907 01 Myjava

IČO: 51234319

 

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE „VESELÉ DETI Z MATERSKEJ ŠKÔLKY HOŠTÁKY“ :

„Potvrdenie“ a „Vyhlásenie“ je možné podať výlučne na predpísaných

(štruktúrovaných) tlačivách priložených na nástenkách.

Údaje o prijímateľovi:

Právna forma: Občianske združenie

Názov: VESELÉ DETI MATERSKEJ ŠKÔLKY HOŠTÁKY

Sídlo: Hoštáky 671/12  90701 Myjava

IČO: 42283744

ĎAKUJEME 🙂