Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách

pre školský rok 2020/2021. 

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava,  

Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava , Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava

 

Povinnosti zákonného zástupcu 

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po
  sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného
  zástupcu o bezinfekčnosti (príloha č. 4). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy
  a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenieo chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
 • Rešpektuje pravidlá nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy. Hračky sa počas daného obdobia do MŠ NENOSIA!!!
 • Odporúča sa aby deti pri pobyte v interiéri a v exteriéri MŠ a EP nosili rúška, výnimku majú deti do 3 rokov.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa z MŠ vylúčené.

Vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č.4.): vyhlasenie

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č.20: Vyhláška UVZ 6.11.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 15: Vyhláška UVZ č,15

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR č. 16: Vyhláška UVZ č,16

Pokyny k organizácii výchovy a vzdelávania v MŠ si môžete pozrieť tu: Manuál pre MŠ 23.10.

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020/2021: Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách pre školský rok 2020

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdraviaopatrenia_ruska_29_09 30_09_2020_opatrenie_prevadzky_a_HP