Výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľka predprimárneho vzdelávania

 

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľka predprimárneho vzdelávania.

 

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené úplne stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného oboru pre materské školy (v zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠ SR č. 173/2023 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ovládanie štátneho jazyka, znalosť školskej legislatívy, komunikačné a organizačné schopnosti, pozitívny prístup a vzťah k deťom, tvorivosť, flexibilita, lojalita, aktívne využívanie informačno-komunikačných technológií. 

Hrubý príjem pedagogického zamestnanca v zmysle platnej školskej legislatívy sa pohybuje v závislosti od vzdelania: – stredoškolské vzdelanie od 938,00 € / mesiac, vysokoškolské vzdelanie od 1 161,50 € / mesiac.

 

Ďalšie požiadavky
Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi (email, telefonický kontakt),
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný životopis,

– motivačný list,
– súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno zaslať do 31.7.2024 poštou, alebo doručiť osobne na adresu školy, prípadne zaslať e-mailom na adresu: lubica.kozarova@msbradacova.eu.
Pozvanie na pracovný pohovor bude zaslané vybraným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné a ďalšie požiadavky.

Nástup do zamestnania od 1.9.2024. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na našej stránke www.msbradacova.eu v záložke GDPR.

 

Výberové konanie  

Materská škola, Bradáčova 773/30, Myjava, vypisuje výberové konanie na pracovnú pozíciu pomocná sila do kuchyne/upratovačka.

Požadované kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené stredné odborné vzdelanie (výučný list)
  • prax v odbore vítaná,
  • zdravotný preukaz,
  • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, flexibilita.

Hrubý príjem  pomocnej sily/upratovačky je 833,50 € / mesiac

Zoznam požadovaných dokladov:
– žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi (email, telefonický kontakt),
– kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
– profesijný životopis,
– súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

Žiadosť s požadovanými dokladmi možno zaslať do 31.7.2024 poštou, alebo doručiť osobne na adresu školy, alebo zaslať e-mailom na adresu: lucie.hlavatovicova@gmail.com.

Nástup do zamestnania od 1.9.2024. Pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú.

 

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na našej stránke www.msbradacova.eu v záložke GDPR.


Prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2024

Po dohode so zriaďovateľom, budú otvorené jednotlivé pracoviská nasledovne:

MŠ Bradáčova- 1.7.-19.7.2024

EP Hoštáky- 22.7.-9.8.2024

EP SNP- 12.8.-27.8.2024

V dňoch 28.8.-30.8.2024 budú všetky tri pracoviská zatvorené.

Nový školský rok začína 2.09.2024

Prevádzka MŠ Bradač.-leto2024

 

 

 


Informácie pre zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov predškolákov

Novelou školského zákona č.245/2008 Z. z. je pre každé dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2024,

predprimárne vzdelávanie povinné. 

Aká povinnosť z toho vyplýva pre zákonných zástupcov dieťaťa/rodičov?

Povinnosťou každého zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča bude prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz Materskú školu alebo Elokované pracovisko nenavštevuje. Deti, ktoré už Materskú školu a Elokované pracoviská navštevujú a dovŕšia 5 rokov veku do 31. augusta 2024, pokračujú automaticky v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 

Čo znamená ,,zanedbanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania?“ 

Ak zákonný zástupca dieťaťa/rodič neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania = nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania,

riaditeľka materskej školy je povinná oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt  túto skutočnosť. Z toho vyplýva, že príslušný úrad bude takéto zanedbanie následne riešiť uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

Dochádzka dieťaťa do Materskej školy a Elokovaných pracovísk:

  • dieťa dochádza do Materskej školy a Elokovaných pracovísk denne,

 

  • výchovno – vzdelávací proces môže prerušiť len na základe ospravedlnenia lekára, vo výnimočných prípadoch rodiča. (Dôvod ospravedlnenej neprítomnosti sa uznáva podľa/v súlade s § 144, ods. 10, zákona č.182/2023, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon).Každý jeden deň vynechaného povinného predprimárneho vzdelávania zákonný zástupca ospravedlní  triednej učiteľke,

 

  • zanedbávanie riadneho plnenie povinného predprimárneho vzdelávania – nesplnenie povinnosti zákonného zástupcu dieťaťa/rodiča prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania a tiež neospravedlnené vynechávanie predprimárneho vzdelávania sa s účinnosťou od 1. septembra 2021, podľa § 5 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. považuje za nedbanie o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ktoré môže vyústiť do uplatnenia inštitútu „osobitného príjemcu rodinných prídavkov“ podľa zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 600/2003 Z. z.“). Ak zákonný zástupca nebude dbať o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, riaditeľka materskej školy má podľa § 5 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. povinnosť oznámiť obci (v ktorej má dieťa trvalý pobyt) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby (zákonného zástupcu dieťaťa) konkrétne prípady, keď zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania.   Zanedbávanie riadneho plnenia povinného predprimárneho vzdelávania vecne príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny bude následne posudzovať podľa § 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. uplatnením inštitútu osobitného príjemcu.

MATERSKÁ ŠKOLA BRADÁČOVA 773/30 , 907 01 M Y J A VA
Myjava: 10.05.2024
P R Í K A Z č. 1
Riaditeľky Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko,
Hoštáky 671/12, Myjava a Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava, na základe ministra
Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky príkazu č. 12/2024 k postupu
(regionálnych úradov školskej správy) v nadväznosti na aktuálnu krízovú situáciu v súvislosti
s bezpečnosťou na školách, vydáva tento príkaz, ktorý slúži ako kontaktný a komunikačný bod
pre krízovú situáciu a zabezpečujúci zber informácií súvisiacich s krízovou situáciou.
I.
Informácie súvisiace s krízovou situáciou
Tento materiál je spracovaný na základe pokynov Ministerstva školstva, výskumu, vývoja
a mládeže Slovenskej republiky, ako preventívny program, v prípade možno vzniknutej krízovej
situácie:
 Spolupracovať so zriaďovateľom,
 osloviť zamestnancov školy a zákonných zástupcov (pracovné porady, oznamovacie tabule,
stránka školy, individuálne pohovory, informatívne debaty na triednych schôdzkach),
 do konca školského roku zrealizovali ďalšiu riadenú evakuáciu, s cieľom nácviku a zlepšenia
presunu,
 sledovať psychický stav detí, zamestnancov školy.
II.
Ako hovoriť s deťmi
 Menšie deti chrániť pred zbytočnými informáciami a hoaxami z okolia a v médiách,
 udržovať deťom bežný režim,
 rešpektovať vek detí a prispôsobiť ich vyjadrovanie,
 prejaviť záujem, komunikáciu začať tým, že sa opýtate ako sa dieťa má,
 o téme hovoriť vtedy, keď je to potrebné; rešpektovať, ak dieťa nechce nič počuť, ale
podporiť jeho bezpečie – povedať mu, že ste tu pre neho, ak by sa chcelo porozprávať,
 vysvetliť dieťaťu, že v situácii ohrozenia je normálne cítiť sa inak, ako to pozná bežne, rôzni
ľudia sa správajú rôzne,
 rozhovory veďte cez deň, nie pred spánkom; ak dieťa otvorí tému pred spánkom, ukončite ju
niečím pozitívnym,
 budovať pocit istoty – pomáha vaša fyzická prítomnosť, pokoj, načúvanie, rozprávanie sa,
umožnenie ventilácie emócií bez ich zľahčovania, tvorivé aktivity, spoločná hra,
 podporovať fyzickú aktivitu a hru detí – napomáha spracovaniu náročných udalostí,
 vysvetľovať deťom, že násilie je zlé,
 informovať rodičov o aktivitách na zvládnutie situácie realizovaných školou.
III.
Prejavy na traumatické udalosti detí vo veku 5 rokov
 Regresné správanie (prislúchajúce mladšiemu veku, ktoré sa u dieťaťa už nevyskytovalo),
 potreba byť pri rodičovi alebo dospelej osobe, obavy o bezpečie,
 zvýšená agresivita v škole alebo doma,
 súťaženie o rodiča s ostatnými súrodencami,
 strach z tmy až nočné mory,
 strata záujmu,
 poruchy pozornosti.
 vyhýbanie sa rovesníkom,
 potreba zostávať v bezpečnom prostredí, strach ísť do priestorov, kde sa udalosť stala ,
 bolesti hlavy, iné fyzické alebo psychické problémy (úzkosti).
IV.
Nácvik stabilizačných techník
 Jednoduché motivovačné cvičenia: dychové cvičenia,
 krátke sústredené dýchanie (posaď sa na stoličku, zhlboka sa nadýchni nosom a vydýchni
ústami, zostaň chvíľu v pokoji, potom otvor oči, natiahni ruky a nohy a rozhýb si telo.
V.
Pomoc pri úzkosti a panike
 Potom pozri okolo seba a nahlas pomenuj:
5 vecí čiernej farby,
5 vecí bielej farby,
5 vecí modrej farby,
5 vecí červenej farby,
5 vecí žltej farby.
VI.
Pomoc pri napätí, zlosti a hneve
 Vezmi si hárok papiera, pokrč ho do guličky a roztrhaj ho,
 silno tlieskaj 30 sekúnd, 10 sekúnd dup,
 skáč alebo bež na mieste (je to možné aj v sede nohami),
 vybehni hore schodmi a späť,
 pomáha aj boxovací vak, šípky, pohyb, pitie vody.
VII.
Účinnosť
Tento príkaz ministra nadobúda účinnosť 9. mája 2024
tel: 0346212010 IČO : 423788508 mail: lubica.kozarova@msbradacova.eu
Ľubica Kozárová, riaditeľka
Materská škola, Bradáčova 773/30
907 01 Myjava

 

Útoky_stabilizačné techniky

Útoky_Ako hovoriť s deťmi

Útoky_Leták pre vedenie školy

Útoky_čo pomôže, ak urobíme teraz

Príkaz ministra č. 12 (1)

formulár krízová situácia