„S úsmevom hravo a zdravo“ 🙂

Logo-MS-Myjava-300x300

Materská škola Bradáčova 773/30 Myjava (ďalej len „MŠ“) je od 01.09.2015 právnym subjektom, rozpočtovou organizáciou zriaďovateľa – Mesta Myjava. Materská škola je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. Poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom spravidla od troch do šiestich rokov. Jej súčasťou sú dve elokované pracoviská:

  • EP SNP 407/1, Myjava Školská jedáleň, SNP 407/1, Myjava
  • EP Hoštáky 671/12, Myjava Školská jedáleň, Hoštáky 671/12, Myjava

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej , rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Cez vlastnú skúsenosť dieťaťa komplexne a otvorene štrukturuje ciele, ktoré sa neustále dopĺňajú, rozširujú a skvalitňujú,

Školský vzdelávací program ( ďalej ŠkVP) MŠ Bradáčova, Myjava „S úsmevom hravo a zdravo“ je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z.z . Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. Dôraz sa v ňom kladie na uplatňovanie práv dieťaťa – zosilňovanie vzájomného porozumenia, tolerancie a rešpektovanie ľudských práv a slobôd.

 

 

Celé znenie ŠkVP: 01.09.2023 – ŠkVP (3), Sken_20231102 (9)