Prevádzkový poriadok MŠ účinný od 27.2.2020, Prevádzkový poriadok MŠ

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku MŠ účinný od 1.6.2020,  Dodatok č. 1

Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku MŠ účinný od 15.6.2020, Dodatok č. 2

Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku MŠ účinný od 1.9.2020, Dodatok č. 3

Dodatok č. 4 k Prevádzkovému poriadku MŠ účinný od 15.3.2023, Dodatok č. 4

 

Prevádzkový poriadok ŠJ účinný od 27.2.2020, Prevádzkový poriadok ŠJ

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku ŠJ účinný od 1.6.2020, Dodatok č. 1

 

Pracovný poriadok účinný od 1.6.2023, PRACOVNÝ PORIADOK

 

Organizačný poriadok účinný od 1.9.2022, Organizačný poriadok

 

Registratúrny poriadok pre MŠ Bradáčova účinný od 1.9.2019, Registratúrny poriadok

 

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Myjava o určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, VZN RN, 25.6.2020, Dodatok č. 2 k VZN RN, 1.9.2022

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Myjava o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, VZN školné, 1.9.2022

Prerokované a schválené VZN školné a Dodatok č. 2 k VZN RN si môžete pozrieť tu: uznesenie 1uznesenie 2

 

Správa o hospodárení za rok 2023, Správa o hospodárení za rok 2023

Správa o hospodárení za školský rok 2022/2023, Správa o hospodárení na školský rok 2022_2023

Správa o hospodárení za rok 2022, Správa o hospodárení za rok 2022

Správa o hospodárení za školský rok 2021/2022, Správa o hospodárení za školský rok 2021_2022

Správa o hospodárení za rok 2021, Správa o hospodárení za rok 2021

Správa o hospodárení za školský rok 2020/2021, Správa o hospodárení za školský rok 2020_2021

Správa o hospodárení za rok 2020, Správa o hospodárení za rok 2020

Správa o hospodárení za školský rok 2019/2020, Správa o hospodárení za školský rok 2019_2020

Správa o hospodárení za rok 2019, Správa o hospodárení za rok 2019

Správa o hospodárení za školský rok 2018/2019, Správa o hospodárení za školský rok 2018_2019 aktuálna

Správa o hospodárení za rok 2018, Správa o hospodárení za rok 2018

Správa o hospodárení za školský rok 2017/2018, Správa o hospodárení za školský rok 2017_2018

Správa o hospodárení za rok 2017, Správa

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020, MATERSKÁ ŠKOLA

Vyjadrenie zriaďovateľa k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, vyjadrenie

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2021/2022: SPRÁVA 2021 – 2022

Vyjadrenie zriaďovateľa k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti: Vyjadrenie zriaďovateľa k Správe

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2022/2023, SPRÁVA 2022 – 2023

Vyjadrenie zriaďovateľa k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti: Sken_20231102 (9)

Správa o hospodárení za školský rok 2022/2023 Správa o hospodárení na školský rok 2022_2023 (3)