Prevádzkový poriadok MŠ účinný od 27.2.2020, Prevádzkový poriadok MŠ

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku MŠ účinný od 1.6.2020,  Dodatok č. 1

Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku MŠ účinný od 15.6.2020, Dodatok č. 2

Dodatok č. 3 k Prevádzkovému poriadku MŠ účinný od 1.9.2020, Dodatok č. 3

 

Prevádzkový poriadok ŠJ účinný od 27.2.2020, Prevádzkový poriadok ŠJ

Dodatok č. 1 k Prevádzkovému poriadku ŠJ účinný od 1.6.2020, Dodatok č. 1

 

Pracovný poriadok účinný od 1.10.2019, Pracovný poriadok

Dodatok č. 1 k Pracovnému poriadku účinný od 1.6.2020, Dodatok č. 1

Dodatok č. 2 k Pracovnému poriadku účinný od 15.6.2020, Dodatok č. 2

Dodatok č. 3 k Pracovnému poriadku účinný od 22.6.2020, Dodatok č. 3

Dodatok č. 4 k Pracovnému poriadku účinný od 1.9.2020, Dodatok č. 4

Dodatok č. 5 k Pracovnému poriadku účinný od 1.1.2021, Dodatok č. 5

 

Organizačný poriadok účinný od 1.3.2020, Organizačný poriadok

Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku účinný od 1.4.2020, Dodatok č. 1

Dodatok č. 2 k Organizačnému poriadku účinný od 1.6.2020, Dodatok č. 2

Dodatok č. 3 k Organizačnému poriadku účinný od 15.6.2020, Dodatok č. 3

Dodatok č. 4 k Organizačnému poriadku účinný od 1.9.2020, Dodatok č. 4

Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku účinný od 20.11.2020, Dodatok č. 5

 

Registratúrny poriadok pre MŠ Bradáčova účinný od 1.9.2019, Registratúrny poriadok

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Myjava o určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, VZN RN, 25.6.2020

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Myjava o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa a žiaka v predškolských a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, VZN školné, 25.6.2020

 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/2019, Správa

 

Správa o hospodárení za školský rok 2020, Správa o hospodárení za rok 2020

Správa o hospodárení za školský rok 2019/2020, Správa o hospodárení za školský rok 2019_2020

Správa o hospodárení za rok 2019, Správa o hospodárení za rok 2019

Správa o hospodárení za školský rok 2018/2019, Správa o hospodárení za školský rok 2018_2019 aktuálna

Správa o hospodárení za rok 2018, Správa o hospodárení za rok 2018

Správa o hospodárení za školský rok 2017/2018, Správa o hospodárení za školský rok 2017_2018

Správa o hospodárení za rok 2017, Správa

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020, MATERSKÁ ŠKOLA

Vyjadrenie zriaďovateľa k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, vyjadrenie