Prevádzkové poriadky účinné od 27.2.2020:

Prevádzkový poriadok MŠ

Prevádzkový poriadok ŠJ

Pracovný poriadok účinný od 1.10.2019, Pracovný poriadok

Organizačný poriadok účinný od 1.3.2020, Organizačný poriadok

Registratúrny poriadok pre MŠ Bradáčova účinný od 1.9.2019, Registratúrny poriadok

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Myjava o určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, VZN, 15.7.2019

 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/2019, Správa

 

Správa o hospodárení za školský rok 2018/2019, Správa o hospodárení za školský rok 2018_2019 aktuálna

Správa o hospodárení za rok 2018, Správa o hospodárení za rok 2018

Správa o hospodárení za školský rok 2017/2018, Správa o hospodárení za školský rok 2017_2018

Správa o hospodárení za rok 2017, Správa, 1.3.2018