Registratúrny poriadok pre MŠ Bradáčova, Registratúrny poriadok, 1.9.2019

Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Myjava o určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, VZN, 15.7.2019

 

Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2018/2019, Správa

 

Správa o hospodárení za školský rok 2018/2019, Správa o hospodárení za školský rok 2018_2019 aktuálna

Správa o hospodárení za rok 2018, Správa o hospodárení za rok 2018

Správa o hospodárení za školský rok 2017/2018, Správa o hospodárení za školský rok 2017_2018

Správa o hospodárení za rok 2017, Správa, 1.3.2018

 

Prevádzkový poriadok schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva zo dňa 9.7.2018 : Prevádzkový poriadok