Naša materská škola bola úspešná vo výzve MŠVVaŠ SR- „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“.

Cieľom tejto výzvy je podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Program „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR. 

Online workshop o podpore OZE a energetickej infraštruktúry z Plánu obnovy | Tlačové správy | MHSR