Plán zasadnutí Rady školy pri Materskej škole, Bradáčova 773/30, Myjava, ktorej súčasou je Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava a Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava

v školskom roku 2022/2023

 

V zmysle štatútu rady školy sa uskutočnia dve až štyri stretnutia RŠ. Podža aktuálnej potreby sa členovia rady školy stretnú aj mimo stanoveného plánu.

September 2022

1.Otvorenie  zasadnutia RŠ

2. Plán práce RŠ na rok 2022/2023- prerokova

3. Správa  o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch apodmienkach v školskom roku 2021/2022,(súčasou ktorej je Správa o hospodárení od 01.09.2021 do 31.08.2022)-prerokovanie a schválenie

4.Organizačné zabezpečenie školského roka 2022/2023– personálne, priestorové a  

    materiálne.

5. Školský poriadok

6. Školský vzdelávací program

7.Rôzne, diskusia

8.Uznesenia, záver

 

Január 2023

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3. Vyhodnotenie plánu aktivít za obdobie 1. polroka školského roka 2022/2023

4. Výsledky VVČ za obdobie 1. polroka školského roka 2022/2023

5. Oboznámenie s aktivitami na 2. polrok školského roka 2022/2023

6. Príprava výročnej správy RŠ za rok 2022

7. Rôzne, diskusia

8.Uznesenia, záver

 

Marec 2023

 

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3. Výročná správa RŠ

4. Spolupráca rodina + MŠ +inštitúcie v meste Myjava + okolie

5. Rôzne, diskusia

6. Uznesenia, záver

 

 

 

Jún 2023

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení z predchádzajúceho zasadnutia

3. Vyhodnotenie školského roka 2022/2023– VVČ, aktivity, krúžková činnos

4. Výsledky hospodárenia od 01.09.2022 do zasadnutia RŠ jún 2023

5. Informácie o prijímaní detí pre školský rok 2023/2024

6. Informácie o priebehu zápisu detí do MŠ pre školský rok 2023/2024

7. Organizačné zabezpečenie letnej prevádzky počas leta 2023

8. Rôzne, diskusia

9. Uznesenia, záver