V Materskej škole sa realizujú dlhodobé projekty :
„My sme malí muzikanti“

Poslaním projektu je cez ľudovú pieseň rozvíjať u detí lásku k spevu, k tradíciám, rozširovať
poznanie  detí  o slovenskej  národnej  minulosti    a spevom  vyjadriť  svoje  city,
najmä pocity radosti a šťastia.

Celé znenie projektu: „ My sme malí muzikanti „

 

„Bezpečne na ceste“

Úlohou projektu je posilňovať bezpečnosť detí, celkový fyzický a psychický rozvoj. Má
oboznamovať deti s dopravnými značkami, svetelnou signalizáciou, s využitím dopravných
ihrísk a tým znižovať riziko dopravných nehôd spôsobených deťmi.

Celé znenie projektu:Bezpecne na ceste

 

„Digitálnymi hrami spoznávame svet“

Projekt zameraný na získanie elementárnych zručností pri práci s IKT
technológiami. . Činnosti rozvíjajú kognitívne procesy os.dieťaťa: vnímanie, pamäť, nižšie
a vyššie konvergentné procesy, hodnotenie myslenia, tvorivé myslenie.

Celé znenie projektu: Digitálnymi hrami spozn.svet

 

„Hopky – cupky“

Poslaním  projektu  je  formovať  správnu  klenbu  nohy,  odstraňovať  plochonožie,  zaisťovať
stabilitu,  pohyb  a silu, zdokonaľovať tvar,  silné pružné  väzy, výkonné  svalstvo,  dobrý krvný
obeh a bezpečný kožný kryt.

Celé znenie projektu: Hopky – cupky

 

„Od Adventu do Vianoc, každá noc má svoju moc“

Projekt je zameraný na udržiavanie ľudových tradícií vo výchove a vzdelávaní, kde cieľom
je  osvojenie  si  ľudových  piesní  regiónu,  využitie  tradičných  ľudových  nástrojov  pri
hudobno-pohybových aktivitách, oboznámenie s tradičnými tancami.

Celé znenie projektu:Od Adventu do Vianoc, každá noc ma svoju moc

 

„Otec ako pevný článok rodiny“

Kurikulárny projekt je zameraný na porozumenie a pochopenie štruktúry, funkcie rodiny
a role otca v rodine. Viesť deti k uvedomovaniu významu rodiny, rozvíjať zmyslové vnímanie
a pozorovacie schopnosti.

Celé znenie projektu:Otec ako pevný článok rodiny

 

„Putujúce slniečko“

Cieľom je zlepšiť spoluprácu rodiny a školy, prehlbovať emocionálnu inteligenciu detí. Plyšové slniečko ako maskot triedy detí predškolského veku sa cez víkend dostaví do rodiny jedného dieťaťa spolu so zápisníkom.

Celé znenie projektu: Putujúce slniečko

 

„Rozprávkové kráľovstvo“

Projekt je zameraný na hudobnú improvizáciu: cit pre rytmus, pohyb, viesť deti k poznaniu
hudobných  nástrojov,  vyrobiť  si  hudobné  nástroje  z prírodného  a odpadového  materiálu,
rozvíjať  hudobné  schopnosti,  rozlišovať  hudobné  a nehudobné  zvuky  s využitím  tvorivej
dramatiky.

Celé znenie projektu: Rozpravkove kraľovstvo

 

„Tvoríme z odpadu“

Projekt je zameraný na poznanie,  pochopenie a na dôležitosť separovania odpadu  pre Zem a život na nej, na možnosť využitia separovaných látok,  na dôležitosť znečisťovania a chránenia si našej krajiny, prírody okolia, má rozšíriť poznanie detí a stimulovať ich kompetencie, rozvíjať kritické myslenie po zdôvodnení významu separácie.

Celé znenie projektu: Tvoríme z odpadu

 

„Vesmír očami detí“

Zámerom projektu je rozvíjať u detí  záujem o tajomný svet vesmíru a význam jeho poznania pre človeka. Vyjadriť vlastné myšlienky, názory a skúsenosti v súvislosti s poznatkami o vesmíre. Realizáciou rôznych aktivít rozvíjať predstavivosť u detí, ktorí na základe vypočutého príbehu „Veľký tresk“, vytvorili vlastný jedinečný výtvarný príbeh.

Celé znenie projektu: Vesmir ocami deti

 

„Budeme FIT s fit – loptami“

Projekt je zameraný na pohybovú výchovu detí prostredníctvom cvičenia na fit loptách, ktoré v značnej miere pomáha zlepšiť koordináciu pohybov, orientáciu v priestore a hlavne prispieva k posilnenniu svalstva celého tela. Obtiažnosť jednotlivých cvičení sa pomaly zvyšuje a zároveň rešpektuje úroveň psychomotorického vývoja.

Celé znenie projektu: Projekt FITLOPTY

 

„Hľadáme poklady našej Zeme“

Cieľom projektu je citlivo utvárať kladný vzťah detí k prírode, k jej krásam, postupne vzbudiť záujem o problematiku ochrany prírody a prakticky uplatniť návyky základov osobnej zodpovednosti za stav prostredia v akom žijú.

Celé znenie projektu: Projekt ENVIRO